tel: 465 385 111, email: podatelna@lanskroun.eu

Formuláře

Pro vyplnění formuláře použijte program Adobe Acrobat Reader.

ID Název Typ
Povolení užívání veřejného prostranství PDF
Žádost o dar na narozené dítě PDF
0101 Žádost o poskytnutí informace PDF
0102 Objednávka inzerce v Městských novinách Lanškroun PDF
0103 Příspěvek do Městských novin Lanškroun PDF
0104 Žádost o zápis akce do Kalendáře akcí Městských novin Lanškroun PDF
0301 Vítání občánků PDF
0302 Prohlášení o svědcích PDF
0401 Přihláška do DPS PDF
0402 Žádost o umístění do domova pro seniory PDF
0402 ZD Žádost o umístění do domova pro seniory – dotazník pro lékaře PDF
0601 Žádost o ZS ke kolaudaci PDF
0602 Žádost archeologie kolaudace PDF
0603 Žádost na stavební změnu v zóně PDF
0604 Žádost k obnově kulturní památky PDF
0605 Žádost na restaurování PDF
0606 Žádost archeologie PDF
0801 Žádost o stanovení dopravního značení PDF
0801 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby PDF
0801/1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - word DOCX
0802 Žádost o uzavírku PDF
0802 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF
0802/1 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - word DOCX
0803 Žádost o vydání povolení ke zřízení sjezdu PDF
0803 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF
0803/1 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - word DOCX
0804 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku PDF
0804 Žádost o zvláštní užívání PDF
0804/1 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - word DOCX
0805 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF
0805 Žádost o výjimku z místní úpravy PDF
0805/1 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - word DOCX
0806 Žádost o vydání společného povolení PDF
0806 Žádost o zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu PDF
0806/1 Žádost o vydání společného povolení - word DOCX
0807 Oznámení záměru PDF
0807 Žádost o stanovisko PDF
0807/1 Oznámení záměru - word DOCX
0808 Ohlášení stavby PDF
0808/1 Ohlášení stavby - word DOCX
0809 Žádost o stavební povolení PDF
0809/1 Žádost o stavební povolení - word DOCX
0810 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora PDF
0810/1 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - word DOCX
0812 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF
0812/1 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOCX
0813 Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF
0813/1 Žádost o povolení předčasného užívání stavby - word DOCX
0814 Oznámení změny v užívání stavby PDF
0814/1 Oznámení změny v užívání stavby - word DOCX
0815 Ohlášení odstranění PDF
0815/1 Ohlášení odstranění - word DOCX
0816 Společné oznámení záměru PDF
0816/1 Společné oznámení záměru - word DOCX
0817 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby PDF
0817/1 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby - word DOC
0818 Žádost o povolení změny stavby před dokončením PDF
0818/1 Žádost o povolení změny stavby před dokončením - word DOC
0819 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavku na výstavbu PDF
0819/1 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavku na výstavbu - word DOC
0820 Žádost o souhlas (vyjádření) podle § 15 SZ pro speciální stavební úřad PDF
0820/1 Žádost o souhlas (vyjádření) podle § 15 SZ pro speciální stavební úřad - word DOC
0821 Žádost o dodatečné povolení stavby PDF
0821/1 Žádost o dodatečné povolení stavby - word DOC
0822 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku PDF
0822/1 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku - word DOC
0823 Prohlášení odborné vedení provádění stavby PDF
0823/1 Prohlášení odborné vedení provádění stavby - word DOC
0824 Prohlášení stavební dozor PDF
0824/1 Prohlášení stavební dozor - word DOC
0825 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí PDF
0825/1 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí - word DOC
0826 Žádost o ověření pasportu PDF
0826/1 Žádost o ověření pasportu - word DOC
0827 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování PDF
0827/1 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování - word DOC
0828 Žádost o přidělení čísla popisného PDF
0828/1 Žádost o přidělení čísla popisného - word DOCX
0829 Ohlášení dokončené stavby PDF
0829/1 Ohlášení dokončené stavby - word DOCX
0830 Smlouva o právu k provedení stavby PDF
0831 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku PDF
0831/1 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku - word DOC
0832 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování PDF
0832/1 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování - word DOC
0842 Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem PDF
0842/1 Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem - word DOC
0843 Žádost o stanovisko orgánu posuzování vlivů na životní prostředí ke změně územního plánu zkráceným postupem PDF
0843/1 Žádost o stanovisko orgánu posuzování vlivů na životní prostředí ke změně územního plánu zkráceným postupem - word DOC
0844 Žádost o stanovisko orgánu ochrany přírody ke změně územního plánu zkráceným postupem PDF
0844/1 Žádost o stanovisko orgánu ochrany přírody ke změně územního plánu zkráceným postupem - word DOC
0903 Žádost o vyjádření k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí PDF
0904 Formulář bilance skrývky PDF
0905 Vstupní údaje použité pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF
0906 příloha č. 1 Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu PDF
0906 Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu PDF
0907 Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les PDF
0908 Závazné stanovisko k ovzduší PDF
0909 Předběžné vyjádření k zalesnění PDF
0910 Prohlášení za pozemky určené k plnění funkcí lesa PDF
0911 Prodloužení lhůty zalesnění a zajištění porostu PDF
0912 Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku PDF
0912 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu pro společné řízení PDF
0913 Žádost o dočasné odnětí lesního pozemku PDF
0914 Žádost o trvalé odnětí pozemků z LPF PDF
0915 Žádost o dočasné omezení ve využívání LPF PDF
0916 Žádost o trvalé omezení ve využívání LPF PDF
0917 Žádost o rozhodnutí v pochybnostech PDF
0918 Vyrozumění o těžbě bez převzaté lesní osnovy PDF
0919 Žádost o těžbu do 80ti let PDF
0920 Žádost o vystavení licence odborného lesního hospodáře fyzické osobě PDF
0921 Žádost o vystavení licence odborného lesního hospodáře (OLH) právnické osobě PDF
0922 Změna odborného lesního hospodáře (OLH) PDF
0923 Žádost o stavbu v ochranném pásmu lesa PDF
0924 Žádost o souhlas s umístěním stavby na lesním pozemku PDF
0924 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod PDF
0925 Odlesnění, zalesnění PDF
0926 Oznámení konání sportovní akce v lese PDF
0927 Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami PDF
0929 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem ZNZL do kanalizace PDF
0930 Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona PDF
0931 Žádost o vyjádření PDF
0932 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla PDF
0934 Ohlášení PDF
0935 Žádost o povolení k odběru podzemních vod PDF
0936 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod PDF
0937 žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a stavební povolení k domovní ČOV potřebné PDF
0938 Žádost o závazné stanovisko (podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona) PDF
0939 Pasport studny před rokem 1955 PDF
0940 Žádost o stavební povolení ČOV PDF
0941 Žádost o stavební povolení vodní díla PDF
0942 Žádost o povolení k některým činnostem PDF
0943 Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občadů (domácnosti) PDF
0944 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových PDF
0945 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních PDF
0946 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti) PDF
0947 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti) PDF
0948 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO PDF
0949 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje PDF
0950 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla PDF
0951 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních PDF
0952 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky pro použití závadných látek PDF
0953 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF
0954 Rejstřík HS PDF
0955 Žádost ll - lovecký lístek PDF
0956 Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí PDF
0957 Oznámení o zahájení realizace záměru PDF
0958 Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů PDF
0960 Žádost o souhlas s provozem malého zařízení PDF
0961 Žádost o závazné stanovisko a vyjádření pro nakládáni s odpady PDF
0964 Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování prostředí PDF
0965 Návrh na ustanovení do funkce rybářské stráže PDF
0966 Žádost o vydání rybářského lístku PDF
1001 Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele PDF
1002 Žádost o výpis ze ŽR PDF
5101 Žádost o dotaci PDF
5101p Dotace - příloha tabulka rozpočtu PDF
5102 Vyúčtování dotace PDF
5102p Vyúčtování dotace - příloha PDF
5103 Žádost o finanční dar PDF
5104 Přihláška k místnímu poplatku ze psů PDF
5105 Mistní poplatek ze psů - změna v evidenci PDF
5106 Odhláška psa z evidence PDF
5108 Změny v nemovitosti PDF
5109 Přihláška nemovitosti PDF
5110 Odhlášení nemovitosti PDF
5115 Žádost o osvobození/snížení poplatku KO PDF
5116 Námitka proti zpracování osobních údajů PDF
5117 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů PDF
5118 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - zaměstnanec PDF
5119 Příloha k žádostem subjektu údajů PDF
5120 Žádost o omezení zpracování PDF
5121 Žádost o opravu či doplnění PDF
5122 Žádost o předání osobních údajů PDF
5123 Žádost o přístup k informacím PDF
5124 Žádost o výmaz PDF
5149 Ohlášení užívání veřejného prostranství PDF
6102 Přihláška - dražba uchazeče o větší byt zařazený do přidělování bytů dražbou práva na uzavření nájemní smlouvy PDF
6103 Přihláška - losování uchazeče o menší byt zařazený do přidělování bytů losováním práva na uzavření nájemní smlouvy PDF
6104 Přihláška byt dotace PDF
6105 Potvrzení o zaměstnání pro účely přidělení nájemního bytu PDF
61cp Čestné prohlášení žádost o byt PDF
61dl Potvrzení příjmu losování - zaměstnavatel PDF
61dz Potvrzení příjmu byt dotace - zaměstnavavatel PDF
61ps Potvrzení příjmu byt - OSZZ PDF

„Konsolidace IT ORP Lanškroun“
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09480 Tato veřejná zakázka je financována z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.
IOP

Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 16
ASI informační technologie s.r.o. © 2024