tel: 465 385 111, email: podatelna@lanskroun.eu

Formuláře

Pro vyplnění formuláře použijte program Adobe Acrobat Reader.

ID Název Typ Velikost
0101 Žádost o poskytnutí informace PDF 1.05 MB
0102 Objednávka inzerce v Městských novinách Lanškroun PDF 1.12 MB
0103 Příspěvek do Městských novin Lanškroun PDF 1.03 MB
0104 Žádost o zápis akce do Kalendáře akcí Městských novin Lanškroun PDF 609.64 KB
0301 Vítání občánků PDF 3.81 MB
0302 Prohlášení o svědcích PDF 382.46 KB
0401 Přihláška do DPS PDF 675.96 KB
0402 Žádost o umístění do domova pro seniory PDF 580.21 KB
0402 ZD Žádost o umístění do domova pro seniory – dotazník pro lékaře PDF 1.01 MB
0601 Žádost o ZS ke kolaudaci PDF 374.17 KB
0602 Žádost archeologie kolaudace PDF 290.27 KB
0603 Žádost na stavební změnu v zóně PDF 489.44 KB
0604 Žádost k obnově kulturní památky PDF 283.56 KB
0605 Žádost na restaurování PDF 239.3 KB
0606 Žádost archeologie PDF 292.78 KB
0801 Žádost o stanovení dopravního značení PDF 695.64 KB
0801 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby PDF 680.03 KB
0801/1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - word DOCX 111.5 KB
0802 Žádost o uzavírku PDF 901.87 KB
0802 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF 752.74 KB
0802/1 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - word DOCX 37.78 KB
0803 Žádost o vydání povolení ke zřízení sjezdu PDF 900.82 KB
0803 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF 941.17 KB
0803/1 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - word DOCX 37.26 KB
0804 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku PDF 787.19 KB
0804 Žádost o zvláštní užívání PDF 860.53 KB
0804/1 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - word DOCX 36.84 KB
0805 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF 671.07 KB
0805 Žádost o výjimku z místní úpravy PDF 499.05 KB
0805/1 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - word DOCX 34.96 KB
0806 Žádost o vydání společného povolení PDF 930.32 KB
0806 Žádost o zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu PDF 585.68 KB
0806/1 Žádost o vydání společného povolení - word DOCX 47.13 KB
0807 Oznámení záměru PDF 766.66 KB
0807/1 Oznámení záměru - word DOCX 39.47 KB
0808 Ohlášení stavby PDF 876.79 KB
0808/1 Ohlášení stavby - word DOCX 40.26 KB
0809 Žádost o stavební povolení PDF 770.06 KB
0809/1 Žádost o stavební povolení - word DOCX 38.5 KB
0810 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora PDF 675.6 KB
0810/1 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - word DOCX 25.74 KB
0812 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF 1013.29 KB
0812/1 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOCX 37.73 KB
0813 Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF 914.1 KB
0813/1 Žádost o povolení předčasného užívání stavby - word DOCX 36.11 KB
0814 Oznámení změny v užívání stavby PDF 1.44 MB
0814/1 Oznámení změny v užívání stavby - word DOCX 37.73 KB
0815 Ohlášení odstranění PDF 1.25 MB
0815/1 Ohlášení odstranění - word DOCX 35.48 KB
0816 Společné oznámení záměru PDF 1.82 MB
0816/1 Společné oznámení záměru - word DOCX 31.15 KB
0817 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby PDF 684.66 KB
0817/1 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby - word DOC 31.5 KB
0818 Žádost o povolení změny stavby před dokončením PDF 1.41 MB
0818/1 Žádost o povolení změny stavby před dokončením - word DOC 33 KB
0819 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavku na výstavbu PDF 796.64 KB
0819/1 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavku na výstavbu - word DOC 33.5 KB
0820 Žádost o souhlas (vyjádření) podle § 15 SZ pro speciální stavební úřad PDF 855.24 KB
0820/1 Žádost o souhlas (vyjádření) podle § 15 SZ pro speciální stavební úřad - word DOC 33 KB
0821 Žádost o dodatečné povolení stavby PDF 1.02 MB
0821/1 Žádost o dodatečné povolení stavby - word DOC 34 KB
0822 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku PDF 775.79 KB
0822/1 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku - word DOC 25 KB
0823 Prohlášení odborné vedení provádění stavby PDF 607.67 KB
0823/1 Prohlášení odborné vedení provádění stavby - word DOC 28 KB
0824 Prohlášení stavební dozor PDF 775.37 KB
0824/1 Prohlášení stavební dozor - word DOC 28 KB
0825 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí PDF 774.42 KB
0825/1 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí - word DOC 34.5 KB
0826 Žádost o ověření pasportu PDF 1.24 MB
0826/1 Žádost o ověření pasportu - word DOC 27 KB
0827 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování PDF 437.43 KB
0827/1 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování - word DOC 47 KB
0828 Žádost o přidělení čísla popsiného PDF 418.5 KB
0828/1 Žádost o přidělení čísla popsiného - word DOCX 31.11 KB
0829 Ohlášení dokončené stavby PDF 406.14 KB
0829/1 Ohlášení dokončené stavby - word DOCX 34.89 KB
0830 Smlouva o právu k provedení stavby PDF 2.49 MB
0831 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku PDF 775.79 KB
0831/1 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku - word DOC 25 KB
0832 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování PDF 437.43 KB
0832/1 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování - word DOC 47 KB
0842 Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem PDF 781.28 KB
0842/1 Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem - word DOC 57 KB
0843 Žádost o stanovisko orgánu posuzování vlivů na životní prostředí ke změně územního plánu zkráceným postupem PDF 207.05 KB
0843/1 Žádost o stanovisko orgánu posuzování vlivů na životní prostředí ke změně územního plánu zkráceným postupem - word DOC 42 KB
0844 Žádost o stanovisko orgánu ochrany přírody ke změně územního plánu zkráceným postupem PDF 208.71 KB
0844/1 Žádost o stanovisko orgánu ochrany přírody ke změně územního plánu zkráceným postupem - word DOC 41.5 KB
0903 Žádost o vyjádření k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí PDF 502.88 KB
0904 Formulář bilance skrývky PDF 694.89 KB
0905 Vstupní údaje použité pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF 917.3 KB
0906 příloha č. 1 Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu PDF 526.04 KB
0906 Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu PDF 1.18 MB
0907 Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les PDF 1.86 MB
0908 Závazné stanovisko k ovzduší PDF 977.61 KB
0909 Předběžné vyjádření k zalesnění PDF 785.47 KB
0910 Prohlášení za pozemky určené k plnění funkcí lesa PDF 1.33 MB
0911 Prodloužení lhůty zalesnění a zajištění porostu PDF 1 MB
0912 Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku PDF 1.51 MB
0912 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu pro společné řízení PDF 7.33 MB
0913 Žádost o dočasné odnětí lesního pozemku PDF 1.86 MB
0914 Žádost o trvalé odnětí pozemků z LPF PDF 722.05 KB
0915 Žádost o dočasné omezení ve využívání LPF PDF 1.35 MB
0916 Žádost o trvalé omezení ve využívání LPF PDF 1.11 MB
0917 Žádost o rozhodnutí v pochybnostech PDF 708.8 KB
0918 Vyrozumění o těžbě bez převzaté lesní osnovy PDF 2.13 MB
0919 Žádost o těžbu do 80ti let PDF 1.52 MB
0920 Žádost o vystavení licence odborného lesního hospodáře fyzické osobě PDF 622.16 KB
0921 Žádost o vystavení licence odborného lesního hospodáře (OLH) právnické osobě PDF 1.43 MB
0922 Změna odborného lesního hospodáře (OLH) PDF 986.66 KB
0923 Žádost o stavbu v ochranném pásmu lesa PDF 1.34 MB
0924 Žádost o souhlas s umístěním stavby na lesním pozemku PDF 710.33 KB
0924 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod PDF 2.12 MB
0925 Odlesnění, zalesnění PDF 1.21 MB
0926 Oznámení konání sportovní akce v lese PDF 933.37 KB
0927 Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami PDF 1.71 MB
0929 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem ZNZL do kanalizace PDF 4.13 MB
0930 Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona PDF 187.85 KB
0931 Žádost o vyjádření PDF 836.88 KB
0932 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla PDF 1.26 MB
0934 Ohlášení PDF 1.13 MB
0935 Žádost o povolení k odběru podzemních vod PDF 1.81 MB
0936 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod PDF 2.22 MB
0937 žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a stavební povolení k domovní ČOV potřebné PDF 1.16 MB
0938 Žádost o závazné stanovisko (podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona) PDF 382.96 KB
0939 Pasport studny před rokem 1955 PDF 516.72 KB
0940 Žádost o stavební povolení ČOV PDF 1.22 MB
0941 Žádost o stavební povolení vodní díla PDF 4.12 MB
0942 Žádost o povolení k některým činnostem PDF 1.5 MB
0943 Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občadů (domácnosti) PDF 1.27 MB
0944 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových PDF 6.07 MB
0945 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních PDF 1.46 MB
0946 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti) PDF 1.92 MB
0947 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti) PDF 2.16 MB
0948 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO PDF 2.29 MB
0949 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje PDF 5.66 MB
0950 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla PDF 2.02 MB
0951 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních PDF 2.61 MB
0952 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky pro použití závadných látek PDF 2.81 MB
0953 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF 1.1 MB
0954 Rejstřík HS PDF 1.14 MB
0955 Žádost ll - lovecký lístek PDF 578.36 KB
0956 Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí PDF 288.93 KB
0957 Oznámení o zahájení realizace záměru PDF 314.61 KB
0958 Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů PDF 625.41 KB
0960 Žádost o souhlas s provozem malého zařízení PDF 413.35 KB
0961 Žádost o závazné stanovisko a vyjádření pro nakládáni s odpady PDF 1.1 MB
0964 Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování prostředí PDF 2.72 MB
0965 Návrh na ustanovení do funkce rybářské stráže PDF 239.66 KB
0966 Žádost o vydání rybářského lístku PDF 375.44 KB
1001 Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele PDF 2.75 MB
1002 Žádost o výpis ze ŽR PDF 769.94 KB
1101 Žádost o povolení užívání veřejného prostranství PDF 1.41 MB
5101 Žádost o dotaci PDF 3.02 MB
5102 Vyúčtování dotace PDF 982.64 KB
5102d Vyúčtování dotace - příloha PDF 179.24 KB
5104 Přihláška k místnímu poplatku ze psů PDF 235.36 KB
5105 Mistní poplatek ze psů - změna v evidenci PDF 242 KB
5106 Odhláška psa z evidence PDF 222.94 KB
5108 Změny v nemovitosti PDF 693.72 KB
5109 Přihláška nemovitosti PDF 533.67 KB
5110 Odhlášení nemovitosti PDF 508.23 KB
5115 Žádost o osvobození snížení vrácení poplatku KO PDF 486.32 KB
5116 Námitka proti zpracování osobních údajů PDF 609.28 KB
5117 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů PDF 381.93 KB
5118 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - zaměstnanec PDF 375.86 KB
5119 Příloha k žádostem subjektu údajů PDF 696.76 KB
5120 Žádost o omezení zpracování PDF 630.31 KB
5121 Žádost o opravu či doplnění PDF 601.09 KB
5122 Žádost o předání osobních údajů PDF 613.76 KB
5123 Žádost o přístup k informacím PDF 637.35 KB
5124 Žádost o výmaz PDF 616.78 KB
5149 Užívání veřejného prostranství PDF 143.52 KB
51vd Dotace - příloha tabulka rozpočtu PDF 76.83 KB
6102 Přihláška - dražba uchazeče o větší byt zařazený do přidělování bytů dražbou práva na uzavření nájemní smlouvy PDF 3.66 MB
6103 Přihláška - losování uchazeče o menší byt zařazený do přidělování bytů losováním práva na uzavření nájemní smlouvy PDF 707.07 KB
6104 Přihláška byt dotace PDF 865.62 KB
6105 Potvrzení o zaměstnání pro účely přidělení nájemního bytu PDF 403.21 KB
61cp Čestné prohlášení žádost o byt PDF 1.5 MB
61dl Potvrzení příjmu losování - zaměstnavatel PDF 442.61 KB
61dz Potvrzení příjmu byt dotace - zaměstnavavatel PDF 2.34 MB
61ps Potvrzení příjmu byt - OSZZ PDF 631.77 KB

„Konsolidace IT ORP Lanškroun“
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09480 Tato veřejná zakázka je financována z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.
IOP

Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 16
ASI informační technologie s.r.o. © 2022